کودکان و نوجوانان مجرم

کودکان و نوجوانان مجرم با توجه به قانون موجود در کشور ما چگونه بازداشت می‌شوند؟

گوشمالی کردن کودکان، یک عملی است که وارد قانون کشور ما شده است. گوشمالی کردن برای کودکانی لحاظ میشود که مرتکب خطا شده اند. اما باید توجه داشت که خطای صورت گرفته از سوی کودک خطایی است که از سوی بزرگسالان رخ میدهد. پیش از سال ۱۳۹۲ کودکان و نوجوانان مجرم بیشتر مجازات میشدند. ولیکن پس از سال ۱۳۹۲ قانون جدیدی به تصویب رسید که توجه بیشتری به کودکان کرد. از این جهت باید توجه داشت که گوشمالی کردن کودک یا نوجوان به منظور تنبیه او و جلوگیری از ارتکاب جرمهای بزرگتر از سوی او در سالهای بزرگسالی است. گروه وکلای پارسیان در این نوشتار به تفصیل شرایط و نکات بازداشت کودکان و نوجوانان مجرم را شرح میدهد.

کودکان و نوجوانان مجرم و چگونگی بازداشت او:

آنچه که به هنگام بازداشت کودکان و نوجوانان مجرم بسیار حائز اهمیت است سن آنها میباشد.

وقوع جرایم تعزیری از سوی کودک و نوجوان و اتخاذ تصمیم از سوی مقام محترم قضایی:

به هنگام وقوع جرایم تعزیری از سوی کودکان و نوجوانان مجرم مقام قضایی میتواند از میان راه های موجود یکی را انتخاب نماید. زیرا چنانچه که گفته شد جرایم تعزیری، جرایمی هستند که میزان و نوع مجازات مرتکب در شرع مشخص نشده است. بنابراین در جرایم تعزیری مقام قضایی خود میتواند نوع و میزان مجازات را تعیین نماید.

سن ارتکاب جرم از سوی کودکان:

در قانون سن کودکانی که مرتکب جرم میشوند ۹ الی ۱۵ سال در نظر گرفته شده است.

وقوع جرایم تعزیری در کودکان و نوجوانان مجرم ، دارای سن ۹ الی ۱۵ سال:

به هنگام وقوع جرایم تعزیری در کودکان دارای سن ۹ الی ۱۵ سال:

  • ممکن است مقام قضایی تصمیم بگیرد کودک را به والدین او بسپارد.

به هنگامی که این تصمیم از سوی مقام قضایی گرفته میشود یک تعهد نامه از والدین اخذ میگردد بنا بر اصلاح کودک و جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم از سوی او.

  • به هنگامی که دادگاه بررسی کننده والدین کودک را مناسب برای اصلاح او نداند، اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری را به منظور واگذار نمودن کودک انتخاب میکند.

به هنگامی که والدین کودک نیز حضور ندارند به عبارتی (نیستند) ممکن است این تصمیم از سوی دادگاه اتخاذ شود.

  • ممکن است مقام قضایی تصمیم بگیرد کودک را نصیحت کند.
  • ممکن است مقام قضایی تصمیم بگیرد به کودک اخطار دهد که دیگر جرم صورت گرفته را تکرار نکند.

به هنگامی که این تصمیم از سوی مقام قضایی گرفته میشود یک تعهد نامه از کودک اخذ میگردد بنا بر اصلاح شدن وی.

  • ممکن است کودک از سوی مقام قضایی به کانون اصلاح و تربیت فرستاده شود. در این روش میزان نگهداری کودک در کانون اصلاح و تربیت میتواند از ۳ ماه تا ۱۲ ماه باشد.

ممکن است به هنگام اتفاق یک جرم از سوی کودک مقام قضایی از خانواده کودک خواستار شود تا او را در یک مؤسسه آموزشی همچون )کلاس های آموزشی) ثبت نام نمایند. این امر میتواند در زمینه اصلاح کودک بسیار مؤثر باشد.

 

کودکان و نوجوانان مجرم

 

نگهداری کودک از ۳-۱۲ ماه در کانون اصلاح تربیت:

مجازات تعزیری شامل ۸ قسم است.

۱-     مجازات تعزیری درجه یک:

   –       حبس بیش از ۲۵ سال.

   –       جزای نقدی بیش از یک میلیارد ریال.

  –       مصادره کل اموال.

۲-     مجازات تعزیری درجه دو:

  –       حبس بیش از ۱۵ تا ۲۵ سال.

  –       جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون ریال تا یک میلیارد ریال.

۳-     مجازات تعزیری درجه سه:

  –       حبس بیش از ۱۰ تا ۱۵ سال.

  –       جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون ریال تا پانصد و پنجاه میلیون ریال.

۴-     مجازات تعزیری درجه چهار:

  –       حبس بیش از ۵ تا ۱۰ سال.

  –       جزای نقدی بیش از صد و هشتاد میلیون ریال تا سیصد و شصت میلیون ریال.

  –       انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی.

۵-     مجازات تعزیری درجه پنج:

  –       حبس بیش از ۲ تا ۵ سال.

  –       جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون ریال تا یکصد و هشتاد میلیون ریال.

  –       محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از ۵ تا ۱۵ سال.

  –       ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی.

  –       ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی.

۶-     مجازات تعزیری درجه شش:

  –       حبس بیش از ۶ ماه تا ۲ سال.

  –       جزای نقدی بیش از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال.

  –       شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافی عفت.

  –       محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا ۵ سال.

  –       انتشار حکم قطعی در رسانه ها.

  –       ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال.

  –       ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال.

  –       ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال.

۷-     مجازات تعزیری درجه هفت:

  –       حبس از نود و یک روز تا شش ماه.

  –       جزای نقدی بیش از ده میلیون ریال تا بیست میلیون ریال.

  –       شلاق از یازده تا سی ضربه.

  –       محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه.

۸-     مجازات تعزیری درجه هشت:

  –       حبس تا ۳ ماه.

  –       جزای نقدی تا ده میلیون ریال.

  –       شلاق تا ۱۰ ضرب.

هر چه به درجات پایین تر مجازات های تعزیری نزدیک میشویم میزان مجازات اتخاذی برای مرتکب کمتر است. باید توجه داشت که قانونگذار برای جرم های تعزیری درجه یک تا پنج میزان مجازات شدیدتری در نظر گرفته است. ولیکن در ارتباط با کودک بسیار از سوی قانون گذار ملاحظه صورت گرفته است و به جای مجازات های فوق سه ماه الی دوازده ماه نگهداری از کودک در کانون اصلاح و تربیت پیش بینی شده است.

 

کودک مجرم

 

مجازات کودکان و نوجوانان مجرم با توجه به سن:

چنانچه که گفته شد، سن کودک در مجازات او دارای میزان اهمیت بسیاری است.

۱- در صورتی که کودک کمتر از ۱۲ سال سن داشته باشد، به خانواده تحویل داده میشود و از خانواده او یک تعهد نامه کتبی اخذ میگردد.

۲- در صورتی که کودک ۱۲ سال سن الی ۱۵ سال سن داشته باشد، دوازده ماه از او در کانون اصلاح و تربیت مراقبت میشود.

۳- در صورتی که کودک بیش از ۱۵ سال سن داشته باشد، یا در کانون اصلاح و تربیت از او مراقبت میشود یا به پرداخت جریمه نقدی محکوم میشود و یا باید در مدت تعیین شده به انجام خدمات عمومی رایگان مشغول شود.

تأثیر رشد عقلی نوجوان زیر ۱۸ سال در تعیین مجازات او:

در صورتی که یک نوجوان زیر ۱۸ سال مرتکب جرم قصاص یا حدود شده باشد و دارای رشد عقلی نباشد به مجازات پیش بینی شده در قانون محکوم خواهد شد.

با توجه به شرایط کودکان و نوجوانان مجرمی که مرتکب جرم شده‌اند، مقام قضایی میتواند در مجازات او تخفیف در نظر گیرد یا به تعویق بیاندازد. با توجه به آنچه که قسمت فوق بیان شد، نوع جرم صورت گرفته از سوی کودک و همچنین سن او در مجازاتش بسیار مؤثر است. به هنگام وقوع جرم از سوی کودکان یا نوجوانان مجرم بهتر است والدین او با یک وکیل کاردان و باتجریه جهت کسب اطلاعات بیشتر مشورت نمایند. گروه وکلای پارسیان با بیش از ۱۰ سال تجربه و  بهره مندی از وکلای خبره ادامه ارائه تمامی خدمات حقوقی به شماست.

دیدگاه شما:

نوشته های مرتبط

طلاق و مهریه

۲۹

مهر
خانواده

مهریه عندالمطالبه با عندالاستطاعه چه تفاوتی دارد؟

اولین کلمه ای که در تمامی دعاوی خانواده و مخصوصا وقتی بحث مهریه به میان می آید، گرفتن مهریه یا بخشیدن مهریه است! مهریه یکی از حقوق مالی زن در نظام خانواده است که مرد در هنگام ازدواج، از مال […]

حضانت کودک، حضانت طلاق، قوانین حضانت طلاق

۱۱

مرداد
خانواده

حضانت اطفال پس از طلاق با کیست؟

معنی حضانت در لغت حضانت در لغت به معنای ولی، سرپرست، در کنار گرفتن، پرورش دادن، تربیت کردن است! حال به دو صورت حضانت صورت میگیرد! حضانت از طرف مادر و حضانت از طرف پدر! خب حضانت در طول زندگی[…]

وظایف مشاور حقوقی در شرکت

۰۵

اردیبهشت
حقوقی

مهم ترین وظایف مشاور حقوقی در شرکت چیست؟

وظایف مشاور حقوقی در شرکت ها در ارائه مشاوره حقوقی به صاحبان مشاغل در مورد موضوعاتی که بر مشاغل تأثیر می گذارد ، مانند مالیات ، معاملات تجاری و حقوق مالکیت معنوی ، تمرکز دارد. همچنین ممکن است مشاوره حقوقی[…]