شرب خمر

۱۸

شهریور

هر آنچه لازم است درباره شرب خمر بدانید

سالهاست که موضوع مجازات شرب خمر و عفو مشروبات الکلی به یکی از مهمترین مسائل اجتماعی در همه کشورها تبدیل شده است. در سالهای اخیر ابعاد مسئله هم در سطح کشور ما و هم در سطح جهانی به حد نگران […]