بهترین وکیل

۰۳

فروردین

بهترین وکیل کیست؟

وکیل خوب بهترین وکیل حقوقی خوب باید بتواند نیازهای موکل خود را با توجه به استنادهای مشهود دفاع کند، اشخاصی که وکیل انتخاب میکنن در واقع به آنها اعتماد کرده چه از روی ناچاری یا از روی انتخاب شخصی خود […]

انواع وکالت در دعاوی

۲۸

اسفند

وکالت در دعاوی و انواع وکالت در دعاوی

وکالت در دعاوی چیست؟ بنا بر تعیین قانون اساسی، هر شخص میتواند وکیل برای رسیدگی به حق و حقوق در طرفین دعوا (وکالت در دعاوی) و رفع اتهام در همه دادگاه ها انتخاب کند و اگر نداشته باشند، باید برای[…]