انواع وکالت در دعاوی

۲۸

اسفند

وکالت در دعاوی و انواع وکالت در دعاوی

وکالت در دعاوی چیست؟ بنا بر تعیین قانون اساسی، هر شخص میتواند وکیل برای رسیدگی به حق و حقوق در طرفین دعوا (وکالت در دعاوی) و رفع اتهام در همه دادگاه ها انتخاب کند و اگر نداشته باشند، باید برای […]